SZÜLETÉSNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK


Jelen szabályzat vonatkozik a CsodaSó (2315 Szigethalom, Dunasor utca 9.; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/csodaso.hu/ Facebook oldalon futó “SZÜLETÉSNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű online nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék)

 1. A Játékban részt vevő személyek:


A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá elmúlt 18 éves (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a Játék nyertese (a továbbiakban: Nyertes) cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban a Szervező munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játék időtartama, menete, részvételi feltételek:

2022 12.31. napján 00.01.-kor kezdődik és 2023.01.09.napján 23.59.-ig tart.

A Játék menete: azok között, akik https://www.facebook.com/csodaso.hu/ Facebook oldalon megjelenő posztot lájkolták és meghívtak két ismerősüket a Csodasó oldalára, -három résztvevő számára- egy-egy Parajdi sóval dúsított alvós babát és egyenként 2ml dōTERRA VADNARANCS Esszenciális olajat sorsolunk ki.

 1. A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azt a Játékost, aki nem odavaló tartalmat kommentel, annak ellenére is, ha a Játékos a https://www.facebook.com/csodaso.hu/Facebook oldalon megjelenő játék poszt alá írja ezt a kommentet, vagy elmulasztja a Játékszabályzatban előírt mindkét feltétel teljesítését, azaz vagy csak lájkol, vagy csak meghív. A két feltétel együttes teljesítése szükséges a Nyereményjátékban történő részvételhez. (A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.)
 2. Sorsolás
  A sorsolást követő eredményhirdetés időpontja a következő nap 15:00 óra.
  A Nyertesek nevét az https://www.facebook.com/csodaso.hu/ oldalon közzétesszük, amelyben a Nyertest bejelöljük, aki ez alapján tudja velünk felvenni a kapcsolatot a nyeremény átvételéhez. Amennyiben a Szervező felkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol a Nyertes, úgy tartaléknyertest sorsolunk.
  A jelen Játékszabályzatban megfogalmazott kritériumoknak megfelelő Játékosok nevei kerülnek be a nyeremény sorsolási adatbázisába. Az adatbázisból a Nyertesek sorsolását a Szervező munkatársai végzik a https://commentpicker.com/ oldal alkalmazásának segítségével.
 3. Nyeremények, nyertesek
  A Játék alkalmával Egy egy parajdi sóval dúsított alavós baba és egy egy 2ml üvegcse dōTERRA vadnarancs esszenciális olaj kerülnek átadásra a Nyerteseknek.
  Három fő nyertest sorsolunk.
  A nyereményt a CsodaSó Szigethalmi sószobájába lehet átvenni, nyitvatartási időben vagy a Közreműködő postai úton juttatja el a Nyerteseknek.
  A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
  A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
  A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
  -a Szervező megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;
  -nem veszi fel az oldallal Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;
  -egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  -egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;
  – jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 4. Nyertesek értesítése
  A Nyertest bejelöljük a Nyertes nevét bejelentő Facebook , akinek Facebook üzenet formájában kell velünk felvennie a kapcsolatot, amelyben a Nyertes köteles jelezni, hogy nyereményére valóban igényt tart-e. Amennyiben a Nyertes igényt tart nyereményére, egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.
  Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.
 5. Tartaléknyertes
  A Tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a kisorsolt Nyertes nem jogosult a Játékszabályzat szerint a nyeremény átvételére, vagy a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, vagy a Nyertes nem tart igényt a nyereményre. Ezen esetekben a kisorsolt Nyertes helyébe a sorsolás sorrendjében következő Tartaléknyertes lép.
 6. Nyeremények kézbesítése
  A nyereményt a felhasználó által megadott Postahivatal címre, mint nem szabványlevél kézbesíti a Közreműködő postai úton.
  A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 7. A Szervező felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjének hozzájárulása, illetve eljárása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.
  Továbbá a Szervező elismeri, hogy a nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook és Instagram által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.
 8. Adatkezelés és adatvédelem
  Azzal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha nyer, akkor a nyeremény eljuttatásához, azaz a szállítási adatok megadásához szükséges személyes adatait (név, lakhely), a Szervező a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint saját Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.
  Továbbá a Nyertes a Nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan hozzájárul, hogy nyerés esetén a Facebook és/vagy Instagram felhasználói neve megosztásra, Facebook és vagy Instagram profilja pedig bejelölésre kerül a Nyereményjáték eredményét kihirdető bejegyzésben a https://www.facebook.com/csodaso.hu/ oldalon.
 9. Kizárás
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Résztvevőt.
  Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
  A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.


  CsodaSó
  Szigethalom, 2022.12.31.
Shopping Cart